Kontatujte nás
cs

Mimořádné opravné prostředky

Obnova řízení


Obnova řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem nebo trestním příkazem, se povolí, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými již dříve odůvodnit jiné rozhodnutí o vině, nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Obnova řízení může být rovněž povolena, pokud by ve světle nových skutečností nebo důkazů byl původně uložený trest zjevně nepřiměřený povaze a závažnosti trestného činu nebo poměrům pachatele nebo pokud by uložený druh trestu byl ve zjevném rozporu s účelem trestu.

Jedná se o příklady případů, kdy se uplatňují určité novoty, které nebyly soudu v původním řízení známy.

Obnova řízení má dvě fáze: v první fázi soud zkoumá, zda má být obnova řízení povolena, a pokud ano, následuje ve druhé fázi samotné řízení. Pro podání návrhu na povolení obnovy řízení není ze strany odsouzeného stanovena žádná lhůta.

Napište nám