Kontatujte nás
cs

Nejčastější trestné činy 

Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek 


Skutková podstata 

§ 346 trestního zákoníku:

(1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem nebo před mezinárodním soudním orgánem, před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo

b) takovou okolnost zamlčí,

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch, nebo

b) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.


Subjektivní stránka - úmysl

Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek je úmyslný trestný čin. Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý).

V případě, že lze shledat místo úmyslu pouhou nedbalost nejedná se o daný trestný čin. 


Obhajoba

Možností obhajoby je celá řada. Pokud jde o křivou výpověď, s ohledem na skutkovou podstatu tohoto trestného činu se nabízí např. následující:

 • Před jakým orgánem byla výpověď učiněna?
 • Jak významná byla výpověď pro dané řízení?
 • Co vše věděl pachatel o řízení a okolnostech pro něj podstatných?
 • Čeho chtěl pachatel dosáhnout?
 • Jak byla výpověď formulována? Byla vyslovena s jistotou či s určitými pochybnostmi, výhradami? Šlo o kategorický závěr, či o vyslovení názoru či domněnky?
 • Co při své výpovědi pachatel uvedl nepravdivě? Co zamlčel?
 • Jak dlouhá doba uplynula od událostí, o kterých pachatel vypovídal?
 • Jaký byl vztah mezi pachatelem a poškozeným?
 • Jaký byl vztah mezi pachatelem a účastníkem řízení, v jehož prospěch vypovídal?
 • Jaké měl pachatel vědomosti o skutečnostech, ke kterých vypovídal? Z jakého zdroje? Vnímal rozhodné okolnosti sám či prostřednictvím jiného? 
 • Je ve věci přítomna některá z okolností vylučující protiprávnost?
 • Byl v rozhodný okamžik pachatel příčetný? Jednal pod vlivem alkoholu, omamných látek, psychické nemoci?
 • Směřoval k rozhodným skutečnostem úmysl pachatele?


Pokud jde o nepravdivý znalecký posudek, s ohledem na skutkovou podstatu tohoto trestného činu se nabízí např. následující:

 • Jednalo se o znalecký posudek? Nebo např. pouze o odborné vyjádření?
 • Jaké části/závěry znaleckého posudku byly vadné?
 • Jednalo se o jednoznačná data či odborný názor?
 • Existuje v dané části standardizovaný postup, nebo je zcela na uvážení znalce?
 • Vysvětlil znalec svůj postup?
 • Jakou měly vady intenzitu?
 • Jaký mohly mít následek?
 • Jaký byl vztah mezi pachatelem a poškozeným?
 • Je ve věci přítomna některá z okolností vylučující protiprávnost?
 • Byl v rozhodný okamžik pachatel příčetný? Jednal pod vlivem alkoholu, omamných látek, psychické nemoci?
 • Směřoval k rozhodným skutečnostem úmysl pachatele?

Napište nám