Kontatujte nás
cs

Odškodnění za trestní řízení

Jak uplatnit nárok


V případě nároku na náhradu újmy způsobené při výkonu veřejné moci zákon stanoví speciální postup pro uplatnění nároku na její náhradu. Ta se částečně odlišuje od vymáhání běžných pohledávek.

Především jde o předsoudní fázi uplatnění nároku. Žádost je třeba nejdříve podat u příslušného úřadu. Domáhat se náhrady soudní cestou je totiž možné až v případě, kdy není nárok plně uspokojen ze strany úřadu (Ministerstvo spravedlnosti), a to do šesti měsíců od jeho uplatnění.

Případné soudní řízení již probíhá klasickým způsobem, přičemž poškozený je ve srovnání s jinými soudními spory částečně zvýhodněn. To se týká zejména nízkého soudního poplatku a rozhodování o náhradě nákladů řízení v případě, že v řízení proti státu není úspěšný.

Je dobré vědět

Kde lze nárok uplatnit?

Nárok je třeba uplatnit u příslušného úřadu. Zákon rozlišuje, ve kterých případech jednají které konkrétní úřady. Jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s trestním řízení, projednává nárok Ministerstvo spravedlnosti.

Co když nároku nebude vyhověno?

V případě, že nárok není plně uspokojen do šesti měsíců ode dne uplatnění, lze jej nárokovat u soudu prostřednictvím žaloby. Po dobu projednávání nároku u ministerstva dochází ke stavení promlčecí lhůty. Její běh ovšem pokračuje ihned poté, co uvedených šest měsíců marně uplyne. Případně i dříve, pokud ministerstvo vydá k uplatněnému nároku závěrečné stanovisko, v němž nároku (plně) nevyhoví.

V průběhu celé věci je nezbytné věnovat běhu promlčecí lhůty zvýšenou pozornost, neboť v případě jejího uplynutí lze očekávat následné uplatnění námitky promlčení ze strany ministerstva a s tím spojené zamítnutí žaloby soudem. To je rizikové zejména v případě nemajetkové újmy, u které se právo na její náhradu promlčuje již v šesti měsících (na rozdíl od tří let v případě majetkové újmy - škody).

Musím být zastoupen advokátem?

Zastoupení advokátem není povinné a zejména ve fázi projednání nároku ministerstvem jde o méně formální proces. Na druhou stranu je však třeba dát pozor na celou řadu podmínek, které musí být splněny k tomu, aby mohl být nárok úspěšný. 

Zejména pokud jde o posouzení, zda je ve věci dáno nezákonné rozhodnutí/nesprávný úřední postup, zda vznikla škoda a jak ji vyčíslit a zda k ní došlo v příčinné souvislosti s vytýkaným postupem státu. A také, zda již nárok není promlčen. Zejména v případech, kdy se jedná o významný rozsah újmy, je proto zastoupení advokátem vhodné, neboť výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.

Napište nám