Kontatujte nás
cs

Nejčastější trestné činy 

Nebezpečné pronásledování 


Skutková podstata 

§ 354 trestního zákoníku:

(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že 

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,

d) mezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo

e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,

a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,

b) se zbraní, nebo

c) nejméně se dvěma osobami. 


Subjektivní stránka - úmysl

Nebezpečné pronásledování je úmyslný trestný čin. Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý).

V případě, že lze shledat místo úmyslu pouhou nedbalost nejedná se o daný trestný čin. 


Obhajoba

Možností obhajoby je celá řada. S ohledem na skutkovou podstatu tohoto trestného činu se nabízí např. následující:

 • Jakým způsobem hrozil pachatel poškozeného pronásledoval?
 • Jakou měl kontakt formu?
 • Jakou měl kontakt frekvenci?
 • V jak dlouhém období pachatel o kontakt usiloval?
 • Jak se způsob se způsob a intenzita kontaktu v čase vyvíjely?
 • Byl kontakt vždy ze strany pachatele cílený?
 • Poskytl důvod ke kontaktu poškozený?
 • Jak se poškozený vůči pachateli choval? Jak pachatel toto jednání vnímal?
 • Jaké chování pachatele kontakt provázelo?
 • Provázely kontakt výhrůžky?
 • Jak byla výhrůžka formulována?
 • Byla slovní vyhrůžka doprovázena dalším jednáním?
 • Bylo jednání pachatele způsobilé vzbudit u poškozeného důvodnou obavu?
 • Jaké intenzity byla hrozící újma?
 • Jednal pachatel sám či byly přítomny další osoby?
 • Došlo k jednání na veřejném místě?
 • Jaký byl vztah mezi pachatelem a poškozeným? 
 • Je ve věci přítomna některá z okolností vylučující protiprávnost?
 • Byl v rozhodný okamžik pachatel příčetný? Jednal pod vlivem alkoholu, omamných látek, psychické nemoci?
 • Směřoval k rozhodným skutečnostem úmysl pachatele?

Napište nám