Kontatujte nás
cs

Přípravné řízení

Podání vysvětlení


Povinnost podat vysvětlení

Policejní orgán je oprávněn vyzvat osobu, aby se dostavila k podání vysvětlení. Jakmile obdržíte předvolání k podání vysvětlení, zásadně nemáte možnost vyhnout se mu bez následků. Pokud se bez vážného důvodu (zdravotní potíže) a omluvy nedostavíte, může vás předvolávající úřad přinutit k dostavení se uložením pokuty a dokonce tzv. předvedením (tedy donucením pomocí příslušníků Policie ČR).

Jakmile obdržíte předvolání k podání vysvětlení, můžete předvolávající úřad požádat o distanční podání vysvětlení, tedy požádat o zaslání otázek, na které odpovíte písemně. Pokud ovšem bude příslušný orgán trvat na vaší osobní přítomnosti kvůli povaze věci, musíte se dostavit osobně.

Odepřít podání vysvětlení můžete podle druhu řízení a podle svého postavení v něm. Typicky tehdy, pokud by tím daná osoba mohla ohrozit trestním stíháním sebe či osoby sobě blízké, v některých případech pak pokud by tím porušila zákonem uloženou či uznanou povinnost mlčenlivosti (ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má). Pokud tyto podmínky odmítnutí nesplňujete, musíte odpovídat pravdivě a nic nezamlčet, jinak si způsobíte možnost postihu. 


Práva osoby podávající vysvětlení

Během podání vysvětlení máte vždy právo si nechat vysvětlit položené otázky. K položeným otázkám doporučujeme si pečlivě rozmyslet, co si pamatujete jistě, co pouze domýšlíte podle nejasných vzpomínek, a takto své odpovědi v podání vysvětlení rozlišit.

K podání vysvětlení máte právo si přivést advokáta. Na závěr podání vysvětlení potvrdíte úřední záznam o podaném vysvětlení nebo můžete vyžadovat jeho úpravu tak, aby odpovídal tomu, co jste sdělili.

Nakonec máte právo si vyžádat kopii úředního záznamu o podaném vysvětlení (tedy co jste řekli a na závěr podepsali). Toto právo bylo do trestního řádu výslovně vloženo teprve poměrně nedávno a jeho uplatnění lze jen doporučit.

Význam účasti advokáta

Podání vysvětlení má zásadní dopad na procesní postavení jednotlivých osob. Zatímco při podání vysvětlení jsou pouze prověřované osoby, po zahájení trestního stíhání se z některých z nich stanou obvinění, zatímco z jiných svědkové.

Záznamy o podaných vysvětlení nelze zpravidla použít v řízení před trestním soudem a až na výjimky je tak nutno jejich obsah zopakovat výpověďmi. Zásadní však je, že to, co osoba podávající vysvětlení (ne)řekne, má velký význam pro další vývoj trestního řízení, resp. na co se orgány činné v trestním řízení zaměří.


I proto je velmi důležitá příprava na tento úkon, a to ideálně s pomocí advokáta. Ten může dotyčnému díky znalostem a praktickým zkušenostem z trestního řízení vysvětlit věc v souvislostech a upozornit jej na úskalí, která jsou s požadovaným úkonem spojena. Zároveň svojí účastí spolu s danou osobou přímo při podání vysvětlení zajistí, že vše proběhne řádně dle zákona a zároveň s co nejmenším rizikem pro toho, kdo byl k podání vysvětlení předvolán.

Napište nám