Kontatujte nás
cs

Odklony

Podmíněné zastavení trestního stíhání


Zákonné podmínky

V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže

a) obviněný se k činu doznal,

b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě,

c) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání,

a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodne o podmíněném zastavení trestního stíhání pouze tehdy, pokud obviněný splní  výše uvedené podmínky, a

a) zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, která může spočívat i v držení a chovu zvířat a péči o ně, pokud se v souvislosti s ní dopustil přečinu, nebo

b) složí na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu

a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se stanoví zkušební doba na šest měsíců až dva roky, resp. pět let.

Je třeba pamatovat zejména na to, že tento odklon je omezen na případy přečinů, tzn. všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. 


Další postup

Jestliže obviněný v průběhu zkušební doby vedl řádný život, splnil povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné obohacení nebo jinou povinnost, k jejímuž splnění se zavázal, a vyhověl i dalším uloženým omezením, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce, že se osvědčil. 

Jinak rozhodne, a to případně i během zkušební doby, že se neosvědčil a že se v trestním stíhání pokračuje. Výjimečně může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce vzhledem k okolnostem případu a osobě obviněného ponechat podmíněné zastavení trestního stíhání v platnosti a stanovit další podmínky.


Praktické aspekty

Pro dosažení podmíněného zastavení trestního stíhání pomáhá aktivita obviněného, resp. jeho obhájce. Proto je vhodné již od počátku trestního řízení na základě dostupných a následně doplněných skutečností identifikovat stav a pravděpodobné vyhlídky na další průběh řízení. V případě, že se jeví jako nejvhodnější řešení tento odklon, je dobrou cestou proaktivně kontaktovat státního zástupce, tuto možnost s ním předjednat a následně si potvrdit konkrétní podmínky. 

V případě pasivního vyčkávání lze očekávat, že státní zástupce podá obžalobu. Byť v praxi v těchto případech hrozí většinou reálně pouze mírný trest (často podmíněný trest odnětí svobody), je odklon mnohem lepším výsledkem trestního řízení. Narozdíl od trestu (i podmíněného) není uveden na výpisu z evidence Rejstříku trestů, neboť zde nedochází k odsouzení. Nijak tedy nekomplikuje obviněnému následný život.

Podmíněné zastavení trestního stíhání je oblíbeným odklonem v případech prvopachatelů, kteří se dopustili přečinu. V případě, že již byl obviněný dříve trestán nebo mu již dříve odklon využil, je šance na jeho rozhodnutí státním zástupcem (případně později soudem) výrazně nižší. Problém může být i výraznější přestupková minulost.

Oproti narovnání má podmíněné zastavení trestního stíhání značnou výhodu v tom, že k němu není vyžadován souhlas poškozeného. To je "vyváženo" tím, že oproti narovnání musí obviněný absolvovat řádné zkušební dobu. Pokud se mu to nepodaří, trestní stíhání pokračuje.

V případě, že je důkazní situace jasná, obviněný splňuje podmínky a chce mít věc co nejrychleji za sebou se zachováním čistého trestního rejstříku, je tento odklon vhodnou variantou postupu.

Napište nám