Kontatujte nás
cs

Nejčastější trestné činy 

Výtržnictví 


Skutková podstata 

§ 358 trestního zákoníku:

(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) opětovně, nebo

b) jako člen organizované skupiny.


Subjektivní stránka - úmysl

Výtržnictví je úmyslný trestný čin. Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý).

V případě, že lze shledat místo úmyslu pouhou nedbalost nejedná se o daný trestný čin. 


Obhajoba

Možností obhajoby je celá řada. S ohledem na skutkovou podstatu tohoto trestného činu se nabízí např. následující:

 • Jednal pachatel sám či byly přítomny další osoby?
 • Došlo k jednání na veřejném (nebo veřejnosti přístupném) místě?
 • V jakou denní dobu k jednání došlo?
 • Jak jednání pachatele proběhlo? S jakou intenzitou? Po jak dlouhou dobu?
 • Vedlo jednání pachatele primárně k narušení veřejného pořádku, nebo pouze individuálních zájmů konkrétní osoby?
 • Jakým způsobem se jednání pachatele dotklo širšího okruhu osob?
 • Jak další osoby reagovaly (strach, pohoršení, lhostejnost)?
 • Jak reagoval pachatel na vývoj situace a reakci okolí?
 • Bylo jednání pachatele svévolné, bezohledné, arogantní?
 • Bylo jednání pachatele nějakým způsobem omluvitelné?
 • Co bylo podnětem k jednání pachatele?
 • Je ve věci přítomna některá z okolností vylučující protiprávnost?
 • Byl v rozhodný okamžik pachatel příčetný? Jednal pod vlivem alkoholu, omamných látek, psychické nemoci?
 • Směřoval k rozhodným skutečnostem úmysl pachatele?

Napište nám