Kontatujte nás
cs

Nejčastější trestné činy 

 Pohlavní zneužití


Skutková podstata 

§ 187 trestního zákoníku:

(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

(5) Příprava je trestná.


Subjektivní stránka - úmysl

Pohlavní zneužití je úmyslný trestný čin. Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý).

V případě, že lze shledat místo úmyslu pouhou nedbalost nejedná se o daný trestný čin. 


Obhajoba

Možností obhajoby je celá řada. S ohledem na skutkovou podstatu tohoto trestného činu se nabízí např. následující:

  • Došlo k vykonání soulože nebo jiného způsobu pohlavního zneužití?
  • K jakému jednání došlo ze strany obviněného?
  • K jakému jednání došlo ze strany poškozené(ho)?
  • Došlo k fyzickému kontaktu? V jaké formě a intenzitě?
  • Jednalo se o dítě mladší patnácti let? 
  • Jaký byl vztah mezi pachatelem a poškozeným(ou)?
  • Jaký byl jejich vztah před předmětným jednáním?
  • Jaký byl po něm?
  • Byl v rozhodný okamžik pachatel příčetný? Jednal pod vlivem alkoholu, omamných látek, psychické nemoci?
  • Směřoval k rozhodným skutečnostem úmysl pachatele?

V případě tohoto trestného činu je obzvlášť důležité podrobně rekonstruovat celý průběh relevantního jednání a jeho kontextu. Zejména je třeba se věnovat věrohodnosti údajného pachatele a poškozené(ho). Velmi významnou roli v tomto může hrát znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví klinická psychologie a psychiatrie, který v této souvislosti bývá zpracován. 

Napište nám