Kontatujte nás
cs

Tresty 

Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody


Podmínky podmíněného odsouzení

Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, nebo také více známé jako "podmínka", je situace, kdy soud rozhodne o vině pachatele, uloží mu trest odnětí svobody, ale výkon tohoto trestu za určitých podmínek odloží na přesně stanovenou dobu. Pachatel tak nejde přímo do výkonu trestu, ale má příležitost vedením řádného života prokázat soudu, že spáchaný trestný čin byl pochybením, které se nebude opakovat. V případě, že svým chováním toto prokáže a uplyne soudem stanovená doba na odklad, pachatel do výkonu trestu nenastoupí, protože se osvědčil.

Obecně je trest odnětí svobody možné uložit za každý trestný čin v trestním zákoníku. Trest odnětí svobody je ale možné podmíněně odložit jen v případě, že výměra tohoto trestu nepřevyšuje tři roky. V praxi toto pravidlo znamená, že osoba, které soud uložil trest odnětí svobody ve výměre 3,5 roku už musí jít do výkonu trestu a tento trest nemůže být podmíněně odložen.


Posouzení pachatele pro účely podmíněného odsouzení

Soud při rozhodování o trestu a jeho výši zohlední předpoklady pro nápravu pachatele, tedy posoudí, zda s ohledem k jeho osobě je výkon trestu odnětí svobody potřebný, nebo postačí pohrůžka možnosti nařízení trestu k tomu, aby pachatel dále vedl řádný život.

Soud při tomto posouzení zohlední osobní poměry pachatele, prostředí, v jakém žije a pracuje. Zohlední také ekonomické poměry jeho rodiny, silným argumentem může například být, že pachatel je jediným živitelem v rodině, která má více nezletilých dětí a výkon trestu odnětí svobody by pro rodinu mohl znamenat existenční problémy. Soud dále zohlední dosavadní život pachatele, charakter a okolnosti spáchání trestného činu. Prvopachatel s "čistým" výpisem z Rejstříku trestů odsouzený za krádež, nebo jinou méně závažnou majetkovou trestní činnost proto s vysokou pravděpodobností nepůjde do výkonu trestu odnětí svobody a soud bude nakloněn k podmíněnému odkladu výkonu trestu. Naopak několikanásobnému recidivistovi už pravděpodobně bude nařízen výkon trestu, a to právě z důvodu jeho trestní minulosti jako důkazu, že dosud nevedl řádný život.

Dalšími skutečnostmi rozhodnými pro posouzení, zda trest odnětí svobody bude podmíněně odložen je také jestli trestný čin byl spáchán úmyslně, nebo z nedbalosti a také chování pachatele v průběhu trestního řízení. Jednou z nejvýraznějších polehčujících okolností je to, že pachatel od začátku řízení s orgány činnými v trestním řízení spolupracuje a k spáchání trestního činu se přizná.


Zkušební doba

V případě, že soud s ohledem ke všem výše uvedeným okolnostem dojde k závěru, že podmíněné odsouzení je v daném případě vhodné, stanoví mimo výše trestu také zkušební dobu, na kterou se trest odkládá. Tato doba nesmí činit méně než jeden rok a také nemůže převyšovat pět let. Odsouzený pak od právní moci rozsudku musí vést řádný život, nesmí páchat další trestnou činnost a také musí plnit všechny další povinnosti, které mu soud uloží.

Další povinnosti, které musí pachatel splnit, bývají uloženy přiměřeně k okolnostem spáchaného trestného činu a také k osobě pachatele. V případě, že spácháním trestného činu byla způsobena majetková újma, soud běžně ukládá povinnost tuto škodu podle svých sil nahradit. V případě pachatelů závislých na drogách, alkoholu, hazardních hrách může soud nařídit protidrogové léčení, pravidelné návštěvy psychologické poradny, zákaz požívání alkoholických nápojů, zákaz hrání hazardních her, nebo jiné opatření, které pachatele povede k řádnému životu.


(Ne)splnění povinností

V případě, že odsouzený ve zkušební době nevede řádný život, tedy neplní povinnosti nařízené soudem a páchá další trestní činnost, může soud nařídit nepodmíněný trest odnětí svobody. Pachatel tak z důvodu svého nežádoucího chování musí trest, který mu soud uložil – tedy ve výměře nejvýše tří let – vykonat ve vězení.

V případě, že odsouzený naopak řádný život vede celou zkušební dobu, do výkonu trestu odnětí svobody nenastoupí, protože se osvědčil. Následně rovněž dochází k výmazu odsouzení z Rejstříku trestů a dále se na něho bude pohlížet, jako by nebyl vůbec odsouzen.

Napište nám