Kontatujte nás
cs

Nejčastější trestné činy 

Ohrožení pod vlivem návykové látky


Skutková podstata 

§ 274 trestního zákoníku:

(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,

b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo

d) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.


Subjektivní stránka - úmysl

Ohrožení pod vlivem návykové látky je úmyslný trestný čin. Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý).

V případě, že lze shledat místo úmyslu pouhou nedbalost nejedná se o daný trestný čin. 


Obhajoba

Možností obhajoby je celá řada. S ohledem na skutkovou podstatu tohoto trestného činu se nabízí např. následující:

  • Byla zjištěna návyková látka?
  • V jakém množství?
  • Jakým způsobem došlo k požití látky dotyčnou osobou?
  • Jednalo se o stav vylučující způsobilost k relevantním úkonům dotyčné osoby?
  • Jakým způsobem byla návyková látka u dotyčné osoby zjištěna?
  • Jakou činnost dotyčná osoba v předmětný okamžik vykonávala?
  • Jak se chovala?
  • Jak komunikovala?

Napište nám