Kontatujte nás
cs

Odklony

Narovnání


Zákonné podmínky

V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného a poškozeného soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovnání a zastavit trestní stíhání, jestliže obviněný

a) prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě,

b) uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou přečinem,

c) vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná opatření k jeho vydání, a

d) složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu,

a považuje-li takový způsob vyřízení věci za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům.

Před rozhodnutím o schválení narovnání soud a v přípravném řízení státní zástupce vyslechne obviněného a poškozeného, zejména k způsobu a okolnostem uzavření dohody o narovnání, zda dohoda o narovnání mezi nimi byla učiněna dobrovolně a zda souhlasí se schválením narovnání. Obviněného vyslechne také k tomu, zda rozumí obsahu obvinění a zda si je vědom důsledků schválení narovnání. Součástí výslechu obviněného musí být i prohlášení, že spáchal skutek, pro který je stíhán.

Je třeba pamatovat zejména na to, že tento odklon je omezen na případy přečinů, tzn. všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. 


Další postup

Pro obviněného jde o výhodnější formu odklonu než v případě podmíněného zastavení trestního stíhání, neboť v případě schválení narovnání není stanovena zkušební doba tak, jak je tomu v případě podmíněného zastavení trestního stíhání. 

Tomu odpovídají o přísnější podmínky, kdy je zejména vyžadován souhlas poškozeného, který v případě podmíněného zastavení trestního stíhání není nutný. Tento souhlas může být obtížné zajistit, ať už z důvodu nepřiměřených požadavků poškozeného či jeho úplného odmítnutí této varianty. Vždy je navíc vyžadováno i zaplacení stanovené peněžité částky určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti - v případě podmíněného zastavení trestního stíhání toto nastává pouze v závažnějších případech.

V návaznosti na schválení narovnání je zastaveno trestní stíhání a pro obviněného celá věc končí s čistým trestním rejstříkem.


Praktické aspekty

Pro dosažení narovnání pomáhá aktivita obviněného, resp. jeho obhájce. Proto je vhodné již od počátku trestního řízení na základě dostupných a následně doplněných skutečností identifikovat stav a pravděpodobné vyhlídky na další průběh řízení. V případě, že se jeví jako nejvhodnější řešení tento odklon, je dobrou cestou proaktivně kontaktovat státního zástupce, tuto možnost s ním předjednat a následně si potvrdit konkrétní podmínky. Vedle toho je třeba tuto možnost projednat s poškozeným.

V případě pasivního vyčkávání lze očekávat, že státní zástupce podá obžalobu. Byť v praxi v těchto případech hrozí většinou reálně pouze mírný trest (často podmíněný trest odnětí svobody), je odklon mnohem lepším výsledkem trestního řízení. Narozdíl od trestu (i podmíněného) není uveden na výpisu z evidence Rejstříku trestů, neboť zde nedochází k odsouzení. Nijak tedy nekomplikuje obviněnému následný život.

Narovnání je jedním z využívaných odklonů v případech prvopachatelů, kteří se dopustili přečinu. V případě, že již byl obviněný dříve trestán nebo mu již dříve odklon využil, je šance na jeho rozhodnutí státním zástupcem (případně později soudem) výrazně nižší. Problém může být i výraznější přestupková minulost. 

Jedním z praktických úskalí je i výše popsaná podmínka souhlasu poškozeného - to je jedním z hlavních důvodů, proč je v porovnání s podmíněných zastavením trestního stíhání realizováno narovnání výrazně méně. Lze-li však tohoto souhlasu dosáhnout, je narovnání zajímavou volbou díky absenci zkušební doby, která se spojena s podmíněných zastavením trestního stíhání.

V případě, že je důkazní situace jasná, obviněný splňuje podmínky a chce mít věc co nejrychleji za sebou se zachováním čistého trestního rejstříku, je tento odklon vhodnou variantou postupu.

Napište nám