Kontatujte nás
cs

Trestný čin 

Tresty


Ukládání trestů

Trestní sankce je ze zákona nutno ukládat s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele. Tam, kde postačí uložení trestní sankce pachatele méně postihující, nesmí být uložena trestní sankce pro pachatele citelnější. Při ukládání trestních sankcí se přihlédne i k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem.

Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne zejména k:

 • povaze a závažnosti spáchaného trestného činu,
 • osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele,
 • jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy,
 • chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu,
 • jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení,
 • zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné,
 • pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
 • účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele,
 • polehčujícím a přitěžujícím okolnostem,
 • době, která uplynula od spáchání trestného činu,
 • případné změně situace,
 • délce trestního řízení, trvalo-li nepřiměřeně dlouhou dobu,
 • u spolupachatelů též k tomu, jakou měrou jednání každého z nich přispělo ke spáchání trestného činu,
 • u organizátora, návodce a pomocníka též k významu a povaze jejich účasti na spáchání trestného činu,
 • u přípravy k zvlášť závažnému zločinu a u pokusu trestného činu též k tomu, do jaké míry se jednání pachatele k dokonání trestného činu přiblížilo, jakož i k okolnostem a k důvodům, pro které k jeho dokonání nedošlo,
 • získal-li nebo snažil-li se získat pachatel trestným činem majetkový prospěch.


Polehčující a přitěžující okolnosti

Soud při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlíží k následujícím polehčujícím a přitěžujícím okolnostem:

Polehčující okolnosti 

Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel:

 • spáchal trestný čin poprvé a pod vlivem okolností na něm nezávislých,
 • spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu nebo z nedostatku životních zkušeností,
 • spáchal trestný čin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti,
 • spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku,
 • spáchal trestný čin pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů, které si sám nezpůsobil,
 • spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých,
 • spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, anebo překročil meze přípustného rizika nebo meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost,
 • spáchal trestný čin v právním omylu, kterého se bylo možno vyvarovat,
 • trestným činem způsobil nižší škodu nebo jiný menší škodlivý následek,
 • přičinil se o odstranění škodlivých následků trestného činu nebo dobrovolně nahradil způsobenou škodu,
 • svůj trestný čin sám oznámil úřadům,
 • se k trestnému činu doznal,
 • napomáhal při objasňování své trestné činnosti nebo významně přispěl k objasnění trestného činu spáchaného jiným,
 • přispěl zejména jako spolupracující obviněný k objasňování trestné činnosti spáchané členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
 • trestného činu upřímně litoval, nebo
 • vedl před spácháním trestného činu řádný život.

Přitěžující okolnosti 

 • spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení,
 • spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky,
 • spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem,
 • spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti,
 • trestným činem porušil zvláštní povinnost,
 • ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení nebo funkce,
 • spáchal trestný čin vůči osobě podílející se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku,
 • spáchal trestný čin vůči dítěti, osobě blízké, těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí a ohrozil tím jejich život nebo zdraví, způsobil jim škodu, újmu na zdraví nebo jinou újmu anebo se na jejich úkor bezdůvodně obohatil,
 • svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých,
 • spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace,
 • trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý následek,
 • trestným činem získal vyšší prospěch,
 • spáchal trestný čin ve větším rozsahu, na více věcech nebo více osobách, anebo trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu,
 • spáchal více trestných činů,
 • spáchal trestný čin s další osobou,
 • spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení, nebo
 • byl již pro trestný čin odsouzen (v některých případech).

Upuštění od potrestání

V některých případech lze od potrestání pachatele upustit. Soud v takovém případě sice prohlásí jeho vinu, trest však uložen není. Na pachatele se tak hledí, jako by nebyl odsouzen (rozhodnutí se tak neprojeví na výpisu z evidence Rejstříku trestů).

Soud může upustit od potrestání v následujících případech:

 • u pachatele, který spáchal přečin, jeho spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně očekávat, že již pouhé projednání věci postačí k jeho nápravě i k ochraně společnosti,
 • u spolupracujícího obviněného, pokud tomuto nebrání další podmínky,
 • jestliže pachatel přípravy nebo pokusu trestného činu nerozpoznal, že příprava nebo pokus vzhledem k povaze nebo druhu předmětu útoku, na němž měl být čin spáchán, anebo vzhledem k povaze nebo druhu prostředku, jímž měl být čin spáchán, nemohl vést k dokonání.

Soud může od potrestání upustit i podmíněně a stanovit dohled nad pachatelem, považuje-li za potřebné po stanovenou dobu sledovat chování pachatele. V takovém případě stanoví zkušební dobu až na jeden rok a zároveň uloží pachateli dohled. Rovněž může uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, kterou trestným činem způsobil, nebo aby vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem.

Soud může upustit od potrestání i tehdy, jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou, při současném uložení ochranného léčení (pokud si pachatel stav nepřivodil sám vlivem návykové látky) nebo zabezpečovací detence (pokud by ochranné léčení nebylo dostatečné). 


Druhy trestů

Odnětí svobody- nepodmíněný trest

Odnětí svobody- podmíněné odsouzení


Odnětí svobody- podmíněné s dohledem

Domácí vězení


Obecně prospěšné práce


Propadnutí majetku


Peněžitý trest


Propadnutí věci


Zákaz činnosti


Zákaz držení a chovu zvířat


Zákaz pobytu


Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce


Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání


Ztráta vojenské hodnosti


VyhoštěníDruh a výměru trestu lze zásadně ovlivnit.

Klíčová je aktivita odsouzeného a jeho obhájce.

Když už nelze v určitém případě dosáhnout výsledku trestního řízení zcela bez uložení trestu, lze alespoň významně přispět k tomu, aby uložená sankce byla takového druhu a výměry, které obviněného zasáhnou co nejméně.

Napište nám