Kontatujte nás
cs

Znaky trestného činu 

Objektivní stránka trestného činu


Objektivní stránka je jedním ze základních stavebních kamenů trestného činu. Společně se subjektivní stránkou, subjektem a objektem tvoří tzv. skutkovou podstatu, která v zásadě určuje a odlišuje navzájem jednotlivé druhy trestných činů.

Objektivní stránka charakterizuje způsob spáchání trestného činu a jeho následky, konkrétně se skládá z 1. jednání, 2. následku a 3. příčinného vztahu mezi jednáním a následkem, dalšími znaky pak mohou být např. místo spáchání trestného činu, doba spáchání a další.


Jednání

Jednání představuje projev vůle ve vnějším světě, ať už jde o konání (např. krádež) nebo opomenutí (např. neohlášení trestného činu). Nicméně aby se jednalo o jednání v trestněprávním smyslu, tak musí být voluntární, tj. vědomé a chtěné. Nezahrnuje tedy např. pohyb v bezvědomí, mluvení ze spaní či pohyb vnucený fyzickým násilím a další. 

Také o jednání ve smyslu trestního práva se nejedná, chybí-li projev vůle. Proto nemůže být jednáním pouhá myšlenka, ani vůle (přání) neprojevená aktem směřujícím k jejímu uskutečnění.

Naopak jednání nevylučuje nutná obrana, krajní nouze či závazný rozkaz. I když je osoba k jednání donucena okolnostmi nebo jedná na popud rozkazu, stále projevuje svou vůli. Avšak v takových případech může být trestní odpovědnost vyloučena právě na základě jednání v krajní nouzi, nutné obraně nebo jiných okolností vylučujících protiprávnost.


Následek

Následek je škodlivý důsledek jednání pachatele, který zasahuje do chráněných zájmů společnosti (život, zdraví, majetek a další). Následkem může být porucha, tedy musí dojít k poruše na chráněném zájmu (např. ublížení na zdraví, škoda na majetku), nebo ohrožení, kdy samotný "stav ohrožení" chráněného zájmu postačí k dokonání trestného činu (např. vyhrožování smrtí, ohrožení majetku). 


Příčinný vztah mezi jednáním a následkem

Mezi jednáním pachatele a následkem musí existovat kauzální nexus, tzn. příčinná souvislost. To znamená, že následek by nenastal, nebýt jednání pachatele. Pachatel může být trestně odpovědný jen tehdy, pokud svým jednáním způsobil následek.

Například pokud by pachatel poranil osobu a ta v důsledku tohoto poranění zemřela, tak je zde jasně dán příčinný vztah. Naopak pokud by pachatel poranil osobu, avšak ta by zemřela v důsledku závažné nemoci, nikoliv poranění, tak pachatel bude trestně odpovědný pouze za pokus či méně závažný trestní čin, jelikož zde není dán příčinný vztah mezi jednáním pachatele a smrtí oběti.

Napište nám