Kontatujte nás
cs

Odklony

Dohoda o vině a trestu


Zákonné podmínky

Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný, může státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a trestu na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu.

Podmínkou sjednání dohody o vině a trestu je prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Dohodu o vině a trestu sjednává státní zástupce s obviněným. Státní zástupce při sjednávání dohody o vině a trestu dbá také na zájmy poškozeného.

Dojde-li ke sjednání dohody o vině a trestu, státní zástupce její opis doručí obviněnému, jeho obhájci a poškozenému, který uplatnil řádně a včas své nároky. Zároveň podá soudu v rozsahu sjednané dohody návrh na schválení dohody o vině a trestu. 


Další postup

Návrh na schválení dohody o vině a trestu přezkoumá předseda senátu a podle jeho obsahu a obsahu spisu

  1. nařídí veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu,

  2. rozhodne o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro závažné procesní vady,

  3. nařídí předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu.

O návrhu na schválení dohody o vině a trestu rozhoduje soud ve veřejném zasedání. Po zahájení veřejného zasedání státní zástupce přednese návrh na schválení dohody o vině a trestu. Po přednesení návrhu na schválení dohody o vině a trestu vyzve předseda senátu obviněného, aby se k návrhu vyjádřil. Po vyjádření obviněného umožní soud poškozenému, je-li přítomen, aby se vyjádřil. Dokazování soud neprovádí. Považuje-li to za potřebné, může vyslechnout obviněného a opatřit potřebná vysvětlení.

Soud dohodu o vině a trestu neschválí, je-li nesprávná nebo nepřiměřená z hlediska souladu se zjištěným skutkovým stavem nebo z hlediska druhu a výše navrženého trestu, případně ochranného opatření, nebo nesprávná z hlediska rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, anebo zjistí-li, že došlo k závažnému porušení práv obviněného při sjednávání dohody o vině a trestu. 

Soud dohodu o vině a trestu schválí odsuzujícím rozsudkem, ve kterém uvede výrok o schválení dohody o vině a trestu a výrok o vině a trestu, případně ochranném opatření, v souladu s dohodou o vině a trestu.


Praktické aspekty

Dohoda o vině a trestu je často používanou formou odklonu. Ve srovnání s ostatními odklony připadá v úvahu zásadně vždy a nikoli pouze ve specifických, resp. mírnějších případech. Pro obviněného tak může představovat zajímavou variantu řešení věci za situace, kdy nepřipadá v úvahu výhodnější forma odklonu, která by mu zajistila (podmíněné) zastavení trestního stíhání.

Pro dosažení dohody o vině a trestu pomáhá aktivita obviněného, resp. jeho obhájce. Proto je vhodné již od počátku trestního řízení na základě dostupných a následně doplněných skutečností identifikovat stav a pravděpodobné vyhlídky na další průběh řízení. V případě, že se jeví jako nejvhodnější řešení tento odklon, je dobrou cestou proaktivně kontaktovat státního zástupce, tuto možnost s ním předjednat a následně si potvrdit konkrétní podmínky. 

V případě, že je důkazní situace jasná, státní zástupce souhlasí s uzavřením dohody a obviněný chce mít věc co nejrychleji za sebou při zajištění možnosti získat (výrazně) mírnější trest, je tento odklon vhodnou variantou postupu.

Napište nám