Kontatujte nás
cs

Nejčastější trestné činy 

Nebezpečné vyhrožování 


Skutková podstata 

§ 353 trestního zákoníku:

(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny,

b) vůči dítěti nebo těhotné ženě,

c) se zbraní,

d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo

e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.


Subjektivní stránka - úmysl

Nebezpečné vyhrožování je úmyslný trestný čin. Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý).

V případě, že lze shledat místo úmyslu pouhou nedbalost nejedná se o daný trestný čin. 


Obhajoba

Možností obhajoby je celá řada. S ohledem na skutkovou podstatu tohoto trestného činu se nabízí např. následující:

 • Jakým způsobem hrozil pachatel poškozenému?
 • Jak byla výhrůžka formulována?
 • Byla slovní vyhrůžka doprovázena dalším jednáním?
 • Bylo jednání pachatele způsobilé vzbudit u poškozeného důvodnou obavu?
 • Jaké intenzity byla hrozící újma?
 • Byl způsob hrozby v souladu s právem (např. předžalobní výzva)?
 • Jednal pachatel sám či byly přítomny další osoby?
 • Došlo k jednání na veřejném místě?
 • Jaký byl vztah mezi pachatelem a poškozeným?
 • Sledoval pachatel legitimní cíl? Usiloval o nastolení stavu souladného s právem, byť nedovolenou svépomocí (např. vrácení zapůjčené věci)?
 • Je ve věci přítomna některá z okolností vylučující protiprávnost?
 • Byl v rozhodný okamžik pachatel příčetný? Jednal pod vlivem alkoholu, omamných látek, psychické nemoci?
 • Směřoval k rozhodným skutečnostem úmysl pachatele?

Napište nám