Kontatujte nás
cs

Trestní řízení

Subjekty trestního řízení

V průběhu trestního řízení vystupuje celá řada osob. Každá z nich své specifické postavení a s tím spojená práva a povinnosti. 


Podezřelý, obviněný a obhájce

V první řadě je třeba zmínit obviněného a jeho obhájce. S obviněným také souvisí pojem podezřelý.


Orgány činné v trestním řízení

Orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.

V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. V soudní fázi státní zástupce působí v pozici žalobce.


Poškozený a zúčastněná osoba

V trestním řízení nevystupuje pouze osoba, proti které je řízení vedeno, a orgány, které toto řízení vedou. Jsou zde aktivní i další osoby, které chrání svá práva, která mohou být průběhem a výsledkem trestního řízení významně dotčena. Těmito osobami jsou poškozený a zúčastněná osoba.


Svědek, znalec a tlumočník

Dosažení řádného výsledku trestního řízení napomáhají i další osoby, o jejichž práva v daném řízení primárně nejde. Mezi tyto osoby lze zařadit zejména svědky, znalce a tlumočníky.

Svědek

Každý je povinen se na předvolání dostavit a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení.

Znalec

Je-li k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení třeba odborných znalostí, je vyžádáno odborné vyjádření, v případě složitých otázek znalec. Využít jej může i obhajoba.

Tlumočník

Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného procesního úkonu nebo prohlásí-li obviněný, že neovládá český jazyk, přibere se tlumočník.Další osoby

Výše uvedeným výčtem není okruh subjektů vystupujících určitým způsobem v trestním řízení, vyčerpán. Podle podmínek konkrétního případu zde může být celá řada dalších subjektů, ať se již jedná o blízké obviněného, úředníky probační a mediační služby, osoby činné v souvislosti s výkonem trestu odsouzeného atd.

Napište nám