Kontatujte nás
cs

Nejčastější trestné činy 

Loupež 


Skutková podstata 

§ 173 trestního zákoníku:

(1) Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. 

(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

d) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

(5) Příprava je trestná. 


Subjektivní stránka - úmysl

Loupež je úmyslný trestný čin. Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý).

V případě, že lze shledat místo úmyslu pouhou nedbalost nejedná se o daný trestný čin. 


Obhajoba

Možností obhajoby je celá řada. S ohledem na skutkovou podstatu tohoto trestného činu se nabízí např. následující:

  • Jakým způsobem hrozil pachatel poškozenému? Mohl poškozený jednání pachatele vnímat jako hrozbu? Byla použita zbraň?
  • Jednal pachatel sám či byly přítomny další osoby?
  • Došlo k jednání na veřejném místě?
  • Jaký byl vztah mezi pachatelem a poškozeným?
  • Jakou hodnotu měla věc, které se chtěl pachatel zmocnit? Byla tato hodnota např. nepatrná?
  • Sledoval pachatel legitimní cíl? Usiloval o nastolení stavu souladného s právem, byť nedovolenou svépomocí (např. vrácení zapůjčené věci)?
  • Je ve věci přítomna některá z okolností vylučující protiprávnost?
  • Byl v rozhodný okamžik pachatel příčetný? Jednal pod vlivem alkoholu, omamných látek, psychické nemoci?
  • Směřoval k rozhodným skutečnostem úmysl pachatele?

Napište nám