Kontatujte nás
cs

Nejčastější trestné činy 

Křivé obvinění 


Skutková podstata 

§ 345 trestního zákoníku:

(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

(2) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch,

b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,

c) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,

d) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin, nebo

e) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 


Subjektivní stránka - úmysl

Křivé obvinění je úmyslný trestný čin. Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý).

V případě, že lze shledat místo úmyslu pouhou nedbalost nejedná se o daný trestný čin. 


Obhajoba

Možností obhajoby je celá řada. S ohledem na skutkovou podstatu tohoto trestného činu se nabízí např. následující:

  • Jakým způsobem bylo obvinění učiněno? Bylo učiněno před soudem, státním zástupcem, policejním orgánem, či veřejně? Nebo pouze osobě blízké bez úmyslu vyvozovat další následky? 
  • Jakou očekával pachatel reakci od osoby, které obvinění sděloval? Čeho chtěl dosáhnout? 
  • Jak bylo obvinění formulováno? Bylo vysloveno s jistotou či s určitými pochybnostmi, výhradami? Šlo o kategorický závěr, či o vyslovení podezření? 
  • Co při vyslovení obvinění pachatel uvedl nepravdivě? Co zamlčel?
  • Jaký byl vztah mezi pachatelem a poškozeným?
  • Jaké měl pachatel informace o obsahu obvinění? Z jakého zdroje?
  • Je ve věci přítomna některá z okolností vylučující protiprávnost?
  • Byl v rozhodný okamžik pachatel příčetný? Jednal pod vlivem alkoholu, omamných látek, psychické nemoci?
  • Směřoval k rozhodným skutečnostem úmysl pachatele?

Napište nám