Kontatujte nás
cs

Poškozený

Práva poškozeného v trestním řízení


Poškozený disponuje v rámci trestního řízení celou řadou práv. Jejich znalost a důsledné využívání může poškozenému výrazně pomoci dosáhnout v trestním řízení pozitivního výsledku, ať už jím je materiální náhrada způsobené újmy, či alespoň morální satisfakce v podobě potrestání pachatele.

Poškozený je v souvislosti s trestním řízením oprávněn zejména k následujícímu:

  1. Činit návrhy na doplnění dokazování
  2. Nahlížet do spisů
  3. Zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu
  4. Zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu
  5. Před skončením řízení se k věci vyjádřit

Poškozený má i další možnosti, jak ovlivnit výsledek trestního řízení, resp. jakým způsobem zasáhne do života pachatele. Lze jmenovat např. následující:

  1. Jeho souhlasem je podmíněno schválení narovnání, které představuje jeden z tzv. odklonů. Jedná se o alternativní způsob skončení trestního řízení, který vede k zastavení trestního stíhání pachatele a zachováním jeho čistého trestního rejstříku. Bez souhlasu poškozeného lze využít podobný institut - podmíněného zastavení trestního stíhání. Tento způsob je však spojen se stanovení zkušební doby (šest měsíců až dva roky), během které se nad obviněným nadále vznáší hrozba pokračování trestního stíhání. 
  2. Poškozený (pokud uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení) má možnost podat odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení (nemůže však podat odvolání proti výroku o vině a trestu).
  3. V některých případech lze vést trestní stíhání (a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat) pouze se souhlasem poškozeného. Jde o situace, kdy se jedná o vybrané trestné činy a trestní stíhání je vedeno proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď. Tedy proti příbuznému v pokolení přímém, sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném. Podobně v případě znásilnění podle § 185 odst. 1, 2 trestního zákoníku proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve vztahu k poškozenému manželem, partnerem nebo druhem.

Napište nám