Kontatujte nás
cs

Trestný čin 

Trestné činy hospodářské 


Úprava v trestním zákoníku

Trestné činy hospodářské jsou v trestním zákoníku zakotveny ve zvláštní části, a to v její hlavě VI. Zde se nachází čtyři díly, které jsou řazeny takto:

Díl 1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům

Díl 2 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové

Díl 3 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou

Díl 4 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu 


Jednotlivé trestné činy

Trestní zákoník v rámci uvedené skupiny trestných činů upravuje následující:

Díl 1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům (§ 233 - 239)

Padělání a pozměnění peněz (§ 233)

Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku  (§ 234)

Udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235)

Výroba a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku (§ 236)

Neoprávněná výroba peněz (§ 237)

Společné ustanovení (§ 238)

Ohrožování oběhu tuzemských peněz (§ 239)


Díl 2 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové (§ 240 - 247)

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240)

Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241)

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§ 242)

Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243)

Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§ 244)

Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245)

Padělání a pozměnění známek (§ 246)

Ohrožení devizového hospodářství (§ 247)


Díl 3 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 248 - 267)

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248)

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§ 248a)

Neoprávněné vydání cenného papíru (§ 249)

Manipulace s kurzem investičních nástrojů (§ 250)

Neoprávněné podnikání (§ 251)

Neoprávněné provozování hazardní hry (§ 252)

Poškozování spotřebitele (§ 253)

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254)

Zneužití informace v obchodním styku (§ 255)

Zneužití postavení v obchodním styku (§ 255a)

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256)

Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257)

Pletichy při veřejné dražbě (§ 258)

Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§ 259)

Poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260)

Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261)

Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262)

Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263)

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 264)

Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265)

Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266)

Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem (§ 267)


Díl 4 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu (§ 268 - 271)

Porušení práv k ochranné známce a jiným označením (§ 268)

Porušení chráněných průmyslových práv (§ 269)

Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270)

Padělání a napodobení díla výtvarného umění (§ 271)


Typické trestné činy

Napište nám