Kontatujte nás
cs

Odklony

Podmíněné odložení návrhu na potrestání


Zákonné podmínky

Jedná se odklon povahově velmi podobný podmíněnému zastavení trestního stíhání. Je uplatňován v případech, kdy je vedeno zkrácené přípravné řízení (méně závažné trestné činy). 

Namísto podání návrhu na potrestání může státní zástupce rozhodnout o tom, že se podání návrhu na potrestání podmíněně odkládá, jestliže podezřelý

a) se k činu doznal,

b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, nebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě,

c) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání,

d) s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání vyslovil souhlas,

a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného trestného činu, okolnostmi spáchání trestného činu anebo poměry podezřelého, státní zástupce rozhodne o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání pouze tehdy, pokud podezřelý splní výše uvedené podmínky, a

a) zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, která může spočívat i v držení a chovu zvířat a péči o ně, pokud se v souvislosti s ní dopustil trestného činu, nebo

b) složí na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti trestného činu,

a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

V rozhodnutí o podmíněném odložení návrhu na potrestání se stanoví zkušební doba na šest měsíců až dva roky, resp. pět let.

Je třeba pamatovat zejména na to, že tento odklon je omezen na případy přečinů, tzn. všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.


Další postup

Jestliže podezřelý v průběhu zkušební doby vedl řádný život, splnil povinnost nahradit způsobenou škodu, vydat bezdůvodné obohacení nebo jinou povinnost, k jejímuž splnění se zavázal, a vyhověl i dalším uloženým omezením, rozhodne státní zástupce, že se osvědčil.

Jinak rozhodne, a to případně i během zkušební doby, že se neosvědčil a že se ve zkráceném přípravném řízení pokračuje. Výjimečně může státní zástupce vzhledem k okolnostem případu a osobě podezřelého ponechat podmíněné odložení podání návrhu na potrestání v platnosti a stanovit další podmínky.


Praktické aspekty

Pro dosažení podmíněného odložení návrhu na potrestání pomáhá aktivita podezřelého, resp. jeho obhájce. Proto je vhodné již od počátku zkráceného přípravného řízení na základě dostupných a následně doplněných skutečností identifikovat stav a pravděpodobné vyhlídky na další průběh řízení. V případě, že se jeví jako nejvhodnější řešení tento odklon, je dobrou cestou proaktivně kontaktovat státního zástupce, tuto možnost s ním předjednat a následně si potvrdit konkrétní podmínky.

V případě pasivního vyčkávání lze očekávat, že státní zástupce podá návrh na potrestání. Byť v praxi v těchto případech hrozí většinou reálně pouze mírný trest (často podmíněný trest odnětí svobody), je odklon mnohem lepším výsledkem trestního řízení. Narozdíl od trestu (i podmíněného) není uveden na výpisu z evidence Rejstříku trestů, neboť zde nedochází k odsouzení. Nijak tedy nekomplikuje podezřelému následný život.

Podmíněné odložení návrhu na potrestání je oblíbeným odklonem v případech prvopachatelů, kteří se dopustili přečinu. V případě, že již byl podezřelý dříve trestán nebo mu již dříve odklon využil, je šance na jeho rozhodnutí státním zástupcem výrazně nižší. Problém může být i výraznější přestupková minulost.

Podmíněné odložení návrhu na potrestání má značnou výhodu v tom, že k němu není vyžadován souhlas poškozeného. To je "vyváženo" tím, že oproti narovnání musí podezřelý absolvovat řádně zkušební dobu. Pokud se mu to nepodaří, zkrácené přípravné řízení pokračuje.

V případě, že je důkazní situace jasná, podezřelý splňuje podmínky a chce mít věc co nejrychleji za sebou se zachováním čistého trestního rejstříku, je tento odklon vhodnou variantou postupu.

Napište nám