Kontatujte nás
cs

Subjekty trestního řízení

Obhájce

Obviněný má možnost, aby jeho práva v trestním řízení chránil specializovaný trestní advokát - obhájce. 

Kdo (ne)může být obhájcem 

Obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Pro jednotlivé úkony trestního řízení se může obhájce dát zastoupit koncipientem. Koncipient nemůže obhájce zastupovat v řízeních před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem nebo nejvyšším soudem; nahlížet do spisů může koncipient i v těchto řízeních.

Obhájcem nemůže být advokát:

  • proti kterému je nebo bylo vedeno trestní stíhání, a v důsledku toho v řízení, ve kterém by měl vykonávat obhajobu, má postavení obviněného, svědka nebo zúčastněné osoby, nebo
  • který v něm vypovídá jako svědek, podává znalecký posudek nebo je činný jako tlumočník.

V případě, že je u obhájce některého z uvedených důvodů zjištěna, je rozhodnuto o jeho vyloučení z obhajování. Stejně je postupováno v případě, že se obhájce opakovaně nedostaví k úkonům trestního řízení, při nichž je jeho účast nezbytná, ani nezajistí účast svého zástupce, ačkoliv byl řádně a včas o takových úkonech vyrozuměn.

Práva a povinnosti obhájce

 Obhájce je obecně povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně využívat k hájení jeho zájmů prostředků a způsobů obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o to, aby byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny nebo jeho vinu zmírňují, a tím přispívat ke správnému objasnění a rozhodnutí věci.

Obhájce je zejména oprávněn:

  • již za přípravného řízení činit za obviněného návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky,

  • nahlížet do spisů, 

  • zúčastnit se vyšetřovacích úkonů, 

  • mluvit s obviněným,  který je ve vazbě,

  • v řízení před soudem se zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit obviněný.

Zvolený obhájce

Ve většině případů je obhájce zvolen samotným obviněným. Pokud k tomu nedojde a nezvolí-li mu ho ani jeho opatrovník, může mu ho zvolit jeho příbuzný v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh, jakož i zúčastněná osoba. Je-li obviněný omezen ve svéprávnosti, mohou tak učinit tyto osoby i proti jeho vůli.

V případě, že je obviněnému obhájce zvolen jinou osobou, nebo je mu ustanoven, může si obviněný obhájce zvolit podle své vůle i později a dříve zajištěného tak nahradit.

Obhájce ex offo

Trestní řád stanoví případy tzv. nutné obhajoby. V takovém případě obviněnému určenalhůta ke zvolení obhájce. Pokud v této lhůtě nebude obhájce zvolen, bude mu obhájce na dobu, po kterou trvají důvody nutné obhajoby, neprodleně ustanoven. Poté, co pominou důvody nutné obhajoby, je ustanovení zrušeno.

Pro účely ustanovení obhájce soud vede abecedně uspořádaný pořadník advokát, kteří souhlasí s výkonem obhajoby jako ustanovení obhájci u tohoto soudu a mají v jeho obvodu, popřípadě sídle, své sídlo. Ustanovený obhájce je povinen obhajobu převzít. Z důležitých důvodů může však být obhájce na svou žádost nebo na žádost obviněného povinnosti obhajování zproštěn a místo něho ustanoven obhájce jiný.

Ex offo obhájce je placený podle úkonů právní služby dle advokátního tarifu. Je tedy placen pouze za určité úkony, výše odměny je navíc dána tabulkově. Odměnu platí stát, v případě shledání viny je následně vymáhána o obviněného (není-li např. rozhodnuto, že má právo na bezplatnou obhajobu).

Ex offo není jako zvolený obhájce.

Ustanovený obhájce není automaticky horší než smluvní obhájce. Vždy záleží na konkrétním advokátovi.

Někdy se objevují názory, že ex offo obhájce neodvádí tak kvalitní práci, jako standardně placený, smluvní obhájce. Nejde však o "výsadu" ustanovených obhájců, nedostatečnou službu může odvést kterýkoli. V případě nespokojenosti se svým obhájcem je vždy dobré zvážit, zda jej nenahradit jiným. 

Napište nám