Kontatujte nás
cs

Řádné opravné prostředky

Odpor


Odpor je specifickým opravným prostředkem, který je podáván proti vydanému trestního příkazu.

Trestní příkaz může samosoudce vydat, jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, a to bez nařízení hlavního líčení, přičemž může trestním příkazem uložit pouze omezený okruh trestů, např. odnětí svobody pouze v délce do jednoho roku a s podmíněným odkladem, popř. peněžitý trest, jehož maximální výše je limitována.

Z povahy věci tak budou trestní příkazy vydávány za méně závažnou trestnou činnost a budou jimi ukládány méně závažné tresty. To však neznamená, že se nemůže obviněný vydanému příkazu bránit a obrana spočívá právě ve formě odporu.


Lhůt a místo podání odporu

Pokud bude vydán trestní příkaz, je namístě, aby nejprve obviněný ohlídal lhůtu pro podání odporu. Ta není příliš dlouhá a činí jen 8 dní. Pokud v zákonné lhůtě není odpor podán, je příkaz pravomocný a obviněný se tak musí podrobit trestu, který byl příkazem uložen.

Odpor e podává u soud, který trestní příkaz vydal.


Důvod pro podání odporu

Proti trestnímu příkazu lze podat odpor. Podání odporu je namístě, pokud je např. zjevné, že neexistují dostatečné důkazy k činu, za který byl příkazem obviněný uznán vinným. Avšak za určité situace může být pro obviněného tím nejlepším postupem odpor nepodávat a přijmout relativně mírný trest v příkazu udělený.

Osud trestního příkazu však není pouze v rukou obviněného a jeho uvážení, zda podá odpor či nikoliv. Toto právo totiž přísluší též státnímu zástupci a pokud ten podá odpor, je příkaz zrušen a obviněný tuto skutečnost již neovlivní.

Právo podat odpor též přísluší osobám, které mohou podat odvolání, avšak lhůta pro podání odporu jim končí společně s lhůtou obviněného.


Náležitosti odporu

Z odporu musí být zřejmé, kdo jej činí, identifikace obviněného, identifikace trestního příkazu, proti kterému odpor směřuje a pochopitelně též samotné vyjádření obviněného, že činí odpor.

Odpor naproti tomu vůbec nemusí obsahovat odůvodnění a jeho účinku obviněný dosáhne i bez uvedené odůvodnění či jakýmkoliv odůvodnění. Samozřejmě je však na místě, aby se obviněný nadále domáhal svých práv a odpor, byť třeba dodatečně ve formě pozdějšího vyjádření, které bude relevantní k dalšímu postupu v trestním řízení. Odpor však nemůže být věcně zamítnut pro absentující či nedostatečné odůvodnění.


Postup po podání odporu

Po podání odporu se trestní příkaz ruší a věc bude projednána v hlavním líčení. Samosoudce, který bude o věci rozhodovat nebude při projednávání věci vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu. Skutečně tak může dojít k situaci, kdy důsledkem odporu obviněného bude udělení přísnějšího trestu v následném hlavním líčení.


Jedním ze specifik odporu je, že následkem jeho podání může být v hlavním líčení uložen obviněnému i nepříznivější trest.

Obviněný by tak měl důsledně zvážit důkazní stav daného případu, přijatelnost uloženého trestu, jakož i další možný vývoj po podání odporu a hrozbu trestu v hlavním líčení.

Již v této fázi je vhodné celou věc komunikovat s právním zástupcem a posoudit, zda je podání odporu účelné. Podá-li obviněný odpor a teprve poté se obrátí na právního zástupce, o příznivějším dopadu trestního příkazu může být informován, ale již s tím nic neudělá. Zpětvzetí odporu není přípustné.

Napište nám