Kontatujte nás
cs

Nejčastější trestné činy 

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby


Skutková podstata 

§ 240 trestního zákoníku:

(1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami,

b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo

c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.

(3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

a)spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu, nebo

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. c) ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

(4) Příprava je trestná. 


Subjektivní stránka - úmysl

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby je úmyslný trestný čin. Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý).

V případě, že lze shledat místo úmyslu pouhou nedbalost nejedná se o daný trestný čin. 


Obhajoba

Možností obhajoby je celá řada. S ohledem na skutkovou podstatu tohoto trestného činu se nabízí např. následující:

 • O jakou platbu se jednalo?
 • Z jakého důvodu nebyla příslušná povinnost přiznána?
 • Z čeho povinnost vyplývala?
 • Byla jednoznačně formulována?
 • V jakém rozsahu mělo dojít ke zkrácení?
 • Jaké měla dotyčná osoba v rozhodnou dobu k dispozici informace?
 • Jaké informace si mohla obstarat?
 • Požádala o pomoc odborníka?
 • Jednala na radu daňového poradce?
 • Postupovala podle zpracovaného znaleckého posudku či rady odborníka?
 • Měla důvod mu důvěřovat?
 • Jaký byl dobový kontext věci?
 • Směřoval k rozhodným skutečnostem úmysl dotyčné osoby? 

Napište nám