Kontatujte nás
cs

Nejčastější trestné činy 

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy


Skutková podstata 

§ 283 trestního zákoníku:

(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny,

b) ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,

c) ve značném rozsahu, nebo

d) ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu patnácti let.

(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

c) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo

d) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

(5) Příprava je trestná. 


Subjektivní stránka - úmysl

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy je úmyslný trestný čin. Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý).

V případě, že lze shledat místo úmyslu pouhou nedbalost nejedná se o daný trestný čin. 


Obhajoba

Možností obhajoby je celá řada. S ohledem na skutkovou podstatu tohoto trestného činu se nabízí např. následující:

  • Jednalo se o omamnou, psychotropní látku, prekursor nebo jed i s ohledem na související legislativu?
  • Disponovala dotyčná osoba příslušným povolením?
  • O jaké množství se jednalo?
  • Jakým způsobem dotyčná osoba s látkou nakládala?
  • Co bylo cílem jednání dotyčné osoby?
  • Směřovalo jednání pouze pro vlastní potřebu dotyčné osoby nebo pro další osoby?
  • Došlo k výrobě či jinému nakládání? Nebo se jednalo pouze o přechovávání (§ 284 trestního zákoníku) či pěstování (§ 285 trestního zákoníku)?
  • Směřoval k výše uvedenému úmysl dotyčné osoby?

Napište nám