Kontatujte nás
cs

Nejčastější trestné činy 

Poškození finančních zájmů Evropské unie


Skutková podstata 

§ 260 trestního zákoníku:

(1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady, uvede nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje anebo zatají doklady nebo údaje, a tím umožní neoprávněné použití nebo zadržování finančních prostředků pocházejících z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu nebo umožní neoprávněné použití nebo zadržování majetku pořízeného z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně použije finanční prostředky pocházející z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem, majetek pořízený z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo zmenší zdroje některého takového rozpočtu.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy Evropské unie, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.


Subjektivní stránka - úmysl

Poškození finančních zájmů Evropské unie je úmyslný trestný čin. Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý).

V případě, že lze shledat místo úmyslu pouhou nedbalost nejedná se o daný trestný čin. 


Obhajoba

Možností obhajoby je celá řada. S ohledem na skutkovou podstatu tohoto trestného činu se nabízí např. následující:

 • Jakým způsobem měly být finanční zájmy Evropské unie poškozeny?
 • Věděla dotyčná osoba o tom, že se její jednání dotýká finančních zájmů Evropské unie?
 • Jakým způsobem bylo zapojení finančních zájmů Evropské unie vyjádřeno?
 • Byla pravidla použití finančních zdrojů Evropské unie jednoznačně vyjádřena?
 • V jakých předpisech či dokumentech?
 • Byl ve věci angažován odborník (dotační poradenství)?
 • Měla dotyčná osoba důvod mu důvěřovat?
 • Bylo použití finančních zdrojů kontrolováno?
 • Proběhla taková kontrola v minulosti u dotyčné osoby?
 • S jakým výsledkem?
 • Směřoval k rozhodným skutečnostem úmysl dotyčné osoby? 

Napište nám