Kontatujte nás
cs

Trestní řízení

Řízení před soudemO vině a trestu rozhoduje pouze soud. Jednání probíhá v rámci tzv. hlavního líčení. Ještě před konáním hlavního líčení lze zásadně ovlivnit jeho průběh, resp. zda vůbec proběhne. Může se tak stát zejména v rámci předběžného projednání obžaloby, resp. vyjádření k obžalobě.

O dni konání hlavního líčení jsou vyrozuměni státní zástupce, zákonný zástupce a obhájce obžalovaného, poškozený a zúčastněná osoba.

Den hlavního líčení musí nastat až po splnění alespoň pětidenní lhůty od doručení vyrozumění, resp. předvolání. Tato lhůta je tzv. lhůtou k přípravě na hlavní líčení, přičemž pět dnů je minimální lhůtou, jež musí být před hlavním líčením dodržena. Tuto lhůtu lze zkrátit pouze se souhlasem obžalovaného, resp. pro žádost obžalovaného o provedení hlavního líčení.

Hlavní líčení je zásadně veřejné (výjimky jsou v řízení proti mladistvým, a dalších případech, kdy se jedná o řízení obsahující utajované informace chráněné zvláštním zákonem, nebo z důvodu mravnosti, nerušeného průběhu jednání a/nebo bezpečnosti či jiným zájmům svědků). Probíhá při něm dokazování. Po jeho skončení soud udělí slovo k závěrečným řečem. Obžalovaný má navíc právo tzv. posledního slova. Poté soud rozhodne

Proti rozsudku lze podat odvolání. Jeho včasným podáním nenabyde rozsudek právní moci a trest tedy není vykonatelný. O věci rozhoduje odvolací soud, který může rozhodnutí soudu prvního stupně zvrátit. V případě neúspěšného odvolání připadají v úvahu ještě tzv. mimořádné opravné prostředky.

Výsledkem soudního projednání však nemusí být pouze odsouzení nebo zproštění obžaloby. I průběhu řízení před soudem lze věc vyřešit alternativním způsobem, tedy jedním z tzv. odklonů. Kromě toho existují i další způsoby rozhodnutí. Soud může např. vrátit věc státnímu zástupci k došetření nebo ji postoupit jinému orgánu. To nastává například pokud je daný skutek "pouze" přestupek.

Co Vás může potkat v řízení před soudem?

Trestní příkaz

V případě, že je skutkový stav dostatečně prokázán, a ve věci samé rozhoduje samosoudce ve zkráceném přípravném řízení, tak je možné rozhodnout trestním příkazem, kdy je obviněnému udělen trest:

– trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu;

– domácího vězení;

– obecně prospěšných prací;

– zákazu činnosti až do výše pěti let;

– propadnutí věci a/nebo jiné majetkové hodnoty;

– vyhoštění do pěti let;

– zákaz pobytu;

– zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.
Proti trestnímu příkazu lze ve lhůtě osmi dnů od jeho doručení podat odpor. V takovém případě je věc rozhodována "standardním" způsobem, tzn. v hlavním líčení.

Vyřízení věci trestním příkazem může být i pro obviněného snadnějším a méně stresujícím způsobem, než její projednání v hlavním líčení. Je však třeba pamatovat na to, že nepodáním odporu se obviněný vzdává možnosti další obrany. V případě doručení trestního příkazu je proto vhodné konzultovat situaci s advokátem. Teprve po důkladném zvážení zejména důkazní situace a navrhovaného trestu se lze kvalifikovaně rozhodnout, zda trest přijmout, či zda se nadále obvinění bránit.

Dokazování

Dokazování je další klíčovou etapou, která se v podstatě prolíná jednotlivými fázemi trestního stíhání. Na základě dokazování, resp. důkazů se rozhoduje o tom, zda jsou skutková zjištění dostatečně prokazatelná. Tedy je posuzováno, zda důkazy potvrzují skutková zjištění nade vší pochybnost soudu.

Mezi důkazní prostředky patří mimo jiné výslech obviněného, výslech svědků, znalecký posudek, listiny a jiné věcné důkazy, ohledání místa, rekognice, konfrontace, vyšetřovací pokus a další.

Dále je vhodné zmínit, že důkazy jsou děleny na přímé a nepřímé, přičemž přímý důkaz přímo potvrzuje tvrzenou skutečnost trestného činu, zatímco nepřímý důkaz nepřímo objasňuje uvedenou skutečnost a je významný převážně až ve spojení s dalšími důkazy.

Námitky proti obsahu protokolu

Při zajišťování důkazních prostředků je možné, že orgány činné v trestním řízení provádí daný úkon, např. vyšetřování, výslech apod. v rozporu se zákonem, tedy neoprávněným postupem, přičemž má daný orgán povinnost o úkonu sepsat protokol.

Právě v takovém případě je možné proti nezákonnému jednání orgánů činných v trestním řízení či proti obsahu protokolu, který musí daný orgán o provedení úkonu sepsat, podat námitky a tím se vůči obsahu a jednání orgánů vyhranit.

Významnou je i kontrola obsahu protokolu o hlavním líčení. Vyskytly se totiž případy, kdy obsah soudního jednání (hlavního líčení) nebyl v protokolu zachycen správně, resp. některé významné skutečnosti v něm vyzněly výrazně jinak - v neprospěch obviněného. V takovém případě je nutno nechat tyto nedostatky (např. dle audiozáznamu z jednání) nechat opravit.

Rozhodnutí

Závěrem hlavního líčení je rozhodnutí soudu o skutku, jenž je uveden v žalobním návrhu, přičemž se lze v rozhodnutí opírat pouze o podložené skutečnosti probrané v hlavním líčení. Ne vždy je však rozhodnuto rozsudkem ve věci samé. Pokud např. výsledky hlavního líčení nasvědčují tomu, že došlo k podstatné změně okolností, nebo pokud se obžalovaný dopustil ještě dalšího skutku, tak příslušný soud může věc vrátit státnímu zástupci k došetření. Dále soud nerozhodne o věci, neshledá-li svou příslušnost ve věci rozhodnout a předá věc k projednání pravomocnému orgánu, např. soudu vyšší instance. Soud může taktéž trestní stíhání zastavit, a to i podmíněně, či trestní stíhání přerušit.

V případě, že nedojde k výše uvedeným případům, tak soud rozhodne ve věci samé rozsudkem, jehož obsahem je uznání obžalovaného vinným (a zpravidla uložení příslušného trestu), nebo zproštění obžaloby.

Odvolání

Řádným opravným prostředkem proti nepravomocnému rozsudku soudu prvního stupně je odvolání. Odvolání má odkladný účinek, což znamená, že se odkládá vykonatelnost takového rozhodnutí. To však pouze za předpokladu, že bylo odvolání podáno oprávněnou osobou a včas, tj. ve lhůtě pro odvolání.

Odvolání je vedle stížnosti nejčastějším opravným prostředkem používaným v rámci trestního řízení. V jeho rámci lze použít celou řadu argumentů od procesních vad před nesprávné právní posouzení po nedostatečné prokázání spáchání vytýkaného skutku obviněným.

Napište nám