Kontatujte nás
cs

Právnické osoby

Compliance programCo je to compliance program

I když dojde k naplnění podmínek pro vznik trestní odpovědnosti právnické osoby, existuje možnost, jak se negativním následkům vyhnout. Právnická osoba se trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila.

Takovým řešením může být zavedení tzv. compliance programu. Jedná se o soubor opatření, která mají za cíl zabránit trestné činnosti, která by mohla být dané právnické osobě přičtena. Konkrétní podoba takového programu není upravena zákonem. Každá právnická osoba je totiž jiná – ať už jde o její velikost či zaměření její činnosti.  

Obsah a rozsah je proto třeba přizpůsobit konkrétním podmínkám dané společnosti. Jednu věc však mají compliance programy společnou - neměly by být jen sbírkou abstraktních směrnic ukrytou v útrobách intranetu. Aby compliance program fungoval, musí být uveden v praxi.

Možný obsah compliance programu popisuje metodika Nejvyššího státního zastupitelství. Dokument popisuje nástroje na třech úrovních - prevenční, detekční a reakční. Níže je jejich zjednodušený nástin.


Nástroje prevence 

Etický kodex
Školení
Poradenství
Komunikace
Prověrky zaměstnanců
Prověrky partnerů

Etický kodex - Základní dokument, ve kterém právnická osoba deklaruje zachovávání určitých zásad, a odmítne tolerovat jakékoli protiprávní jednání.

Školení - Pracovníkům je třeba postoje a postupy boje s protiprávní činností prezentovat nejen písemným dokumentem, ale i praktickým školením.

Poradenství - K dispozici by měla být i možnost osobních konzultací ohledně postupu v konkrétních situacích, se kterými se pracovník setkal.

Komunikace - Všechny osoby napříč danou právnickou osobou by měly být připraveny komunikovat, vysvětlovat a nastalé problémy řešit.

Prověrky zaměstnanců - Zaměstnanci společnosti by měli být prověřováni přiměřeně s ohledem na pozici, na kterou jsou přijímáni, resp. na které působí.

Prověrky partnerů - Určité prověrce by měli podléhat i obchodní partneři. Obsah a rozsah by měl odrážet jejich význam a povahu jejich činnost.


Nástroje detekce

Whistleblowing
Interní šetření
Monitoring

Whistleblowing - Interní oznamovací systému pro hlášení podezření na protiprávní jednání spojené s právnickou osobou. Pro vybrané subjekty zákonná povinnost.

Interní šetření - Prověření zjištěného podezření interními nástroji právnické osoby. Zajištění informací a důkazů, vyhodnocení a rozhodnutí o dalším postupu.

Monitoring - Kontinuální dohled nad procesy souvisejícími s právnickou osobou s důrazem na činnosti spojené s vyšší mírou rizika.


Nástroje reakce

Pracovní právo
Vymáhání újmy
Trestní právo
Reporting compliance
Audit compliance

Pracovní právo - V případě porušení relevantních povinností zaměstnancem jsou ukládány sankce od výtky či snížení odměn až po okamžité zrušení pracovního poměru.

Vymáhání újmy - Protiprávním jednáním může dojít ke vzniku újmy. V takovém případě je právnickou osobou důsledně vymáhána její náhrada.

Trestní právo -  V krajním případě je zjištěné protiprávní jednání řešeno v rovině trestního práva. Ve věci je podáno trestní oznámení a věc předána příslušným orgánům.

Compliance reporting - Zavedený compliance program není neměnný. Je třeba jej průběžně monitorovat a na základě získaných zkušeností vylepšovat.

Compliance audit - Přezkoumání zavedeného compliance programu s pravidelnou frekvencí nebo v reakci na vzniklý incident či změny v dané právnické osobě.


Více o compliance programu 


Má compliance program smysl i u malého subjektu?

Zákon v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob nerozlišuje mezi "velkými" a "malými" subjekty. I v případě menší právnické osoby má compliance program smysl.

Samozřejmě je třeba jej přizpůsobit konkrétním podmínkám. Bude-li se jednat o malou společnost o několika zaměstnancích, bude rozsah zaváděných opatření výrazně omezenější než v případě velké korporace o stovkách či tisících pracovníků. I jednoduchá struktura opatření však v případě trestního stíhání vyšle orgánům činným v trestním řízení jednoznačný signál – daný subjekt protiprávní jednání svých představitelů netoleruje a aktivně proti němu bojuje. Právě toto může být klíčový prvek chránící příslušnou právnickou osobu před trestní odpovědností.

Řeší compliance program pouze trestní odpovědnost?

Jedním z hlavních cílů zavedení compliance programu je sice posílení ochrany právnické osoby před potenciálním vznikem její trestní odpovědnosti, tím se však nevyčerpává. Jeho realizací dává především daný subjekt najevo, že protiprávní jednání v souvislosti se svojí činností nepřipouští. 

To může mít pozitivní efekt nejen na vnitřní firemní kulturu, ale i na vztahy s dodavateli, neboť některé subjekty ve smlouvách vyžadují, aby jejich obchodní partneři uznávali určité hodnoty, resp. měli zavedena opatření odpovídají compliance programu.

Má smysl vytvářet compliance program po zahájení trestního stíhání?

Vybudování compliance programu má pro potenciální zproštění trestní odpovědností největší efekt za situace, kdy je realizováno ještě předtím, než k relevantní trestné činnosti dojde.

I když však k jeho zavádění dojde až v reakci na určité závadné jednání, i tak jde o pozitivní počin právnické osoby, který může mít dopad i do již probíhajícího trestního řízení. A to mimo jiné s ohledem na zákonnou povinnost soudu přihlédnout při stanovení druhu a výměry trestu k chování pachatele po činu, resp. k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení. 

Má smysl vytvářet compliance program po odsuzujícím rozsudku?

I v případě, že bylo pravomocně rozhodnuto a trest byl uložen, má vytvoření compliance program smysl. Kromě prevence opakování protiprávního jednání spojeného s danou právnickou osobou může mít takový krok rozhodující roli pro zkrácení uloženého trestu.

Zákon s tímto počítá v případě podmíněného upuštění od výkonu některých druhů trestu.

Po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži nebo zákazu přijímání dotací a subvencí zákon umožňuje soudu podmíněně upustit od výkonu zbytku trestu, jestliže odsouzená právnická osoba v době výkonu trestu svou další činností prokázala, že dalšího výkonu tohoto trestu není třeba, zejména pokud doloží účinný soubor opatření zajišťujících dodržování právních norem a směřujících k předcházení trestné činnosti včetně provedených nápravných opatření vedoucích k zamezení rizika opětovného spáchání stejné nebo podobné trestné činnosti, za kterou byla odsouzena.

Napište nám